Home > Out team

Our Team - Administrative Group

Tran Thi Thai Hoa

Accountant

 

Bằng cấp

Cử nhân Tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng

Lĩnh vực tham gia 

Hành chính kế toán

Email: hoa.tran@cap.gov.vn

Tel: (+84 4) 37280491 - Fax: (+84 4) 37280489